Adwokat
Izabela Niedźwiecka 

ul.Zbrojów 2/5
30-042 Kraków

Filia:
ul.Skłodowskiej-Curie 6
32-566 Alwernia

tel. 500-536-750

Polityka prywatności
RODO

Usługi

Prawo cywilne
1. sprawy o zobowiązania
- o zapłatę zaległych należności, czynszów, faktur,
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wypadkach komunikacyjnych (korespondencja z ubezpieczycielem, sprawdzanie prawidłowej wysokości ustalonego przez ubezpieczyciela odszkodowania, dochodzenie odszkodowania przed sądem),
- sprawy konsumenckie (odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wady towaru, gwarancja, rękojmia)
- o ochronę dóbr osobistych,
- spory wynikające z różnego rodzaju umów, wypowiedzenie umowy,

2. sprawy z zakresu prawa rzeczowego
- o zniesienie współwłasności (podział wspólnej nieruchomości pomiędzy właścicieli),
- o rozgraniczenie nieruchomości,
- o wydanie nieruchomości,
- o zasiedzenie nieruchomości (przy posiadaniu przez 20 lub 30 lat),
- o ustanowienie i zniesienie służebności (np. drogi koniecznej),
- o ochronę posiadania,
- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (uzgodnienie kto jest właścicielem),

3. sprawy lokalowe i spółdzielcze
- sprawy o eksmisje,
- podwyżki czynszów,
- wypowiedzenie najmu,

4. sprawy spadkowe
- o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu albo ustawy),
- dział spadku (podzielenie pomiędzy spadkobierców majątku wchodzącego w skład spadku),
- zachowek (prawo do części spadku osób pominiętych w testamencie),
- uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

5. przygotowywanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych. Również pomoc w wypełnianiu wniosków do ksiąg wieczystych oraz innych formularzy urzędowych;

Prawo rodzinne
1. separacja,
2. rozwód (bez orzekania o winie i z orzeczeniem o winie),
3. alimenty (dla dzieci, dla małżonka, dla rodziców),
4. zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
5. podział majątku wspólnego,
6. ustalenie kontaktów z dzieckiem,
7. sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,

Prawo administracyjne
- przygotowywanie pism i wniosków w postępowaniu administracyjnym w szczególności odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę,
- sporządzanie odwołań od decyzji ZUS np. o emeryturę lub rentę;

Prawo karne
- obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem,
- występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
- przygotowywanie pism i wniosków w postępowaniu karnym w szczególności prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji i kasacji, wniosków o odroczenie wykonania kary, o rozłożenie grzywny na raty, o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy o przerwę w karze);
- zastępstwo w sprawach o wykroczenia;

Prawo egzekucyjne
- windykacja długów,
- prowadzenie spraw egzekucyjnych,
- dochodzenie roszczeń wierzyciela,
- ochrona prawna dłużnika;

Prawo gospodarcze
- opiniowanie i sporządzanie umów ,
- opinie i porady prawne, rejestracja spółek w KRS i obsługa spółek,
- prowadzenie spraw sądowych w postępowaniu gospodarczym, nakazowym, upominawczym,
- postępowania zabezpieczające,