Adwokat
Izabela Niedźwiecka 

ul.Zbrojów 2/5
30-042 Kraków

Filia:
ul.Skłodowskiej-Curie 6
32-566 Alwernia

tel. 500-536-750

Polityka prywatności
RODO

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest adwokat Izabela Niedźwiecka prowadząca Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Krakowie (30-042) przy ul. Zbrojów 2/5 NIP: 6282159245, REGON: 122420182, (dalej również jako  ,,Kancelaria”).


Jak można się skontaktować z Kancelarią?
Z Kancelarią można skontaktować się telefonicznie pod nr: 500 536 750, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: i.niedzwiecka1@gmail.com) lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.


Jaki rodzaj danych osobowych przetwarza Kancelaria?
Kancelaria przetwarza dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy sądowej, urzędowej, komorniczej tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych?
 
Kancelaria przetwarza dane osobowe w celu:

  • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy – zlecenia prowadzenia sprawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

  • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom tj. sądy, urzędy, kancelarie komornicze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  • realizacja próśb zlecającego prowadzenie sprawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • kontaktu telefonicznego i mailowgo na podany w umowie numer telefonu i adres mailowy(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a – wymagana zgoda);

Kto może zapoznawać się z danymi osobowymi zgromadzonymi przez Kancelarię?
Odbiorcami danych osobowych są Kancelaria, sądy, urzędy, kancelarie komornicze.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane osobom współpracującym z Kancelarią przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.


Przez jaki czas Kancelaria przetwarza dane osobowe?
Okres przechowywania danych to 10 lat po zakończeniu sprawy.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Kancelaria zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.


Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię uprawnione są do domagania się od Kancelarii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Czy konieczne jest podawanie danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług przez Kancelarię.
 
Informacje dodatkowe

  • Kancelaria nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

  • Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego